หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตัวแปร ใน PHP

ตัวแปร (Variables)
ตัวแปรคือการจองพื้นที่หน่วยความจำไว้เก็บข้อมูล และประกาศชื่อเพื่ออ้างอิง

หลักการประกาศชื่อตัวแปร
ตัวแปรภาษา PHP จะใช้สัญลักษณ์ $ ขึ้นนำ
ตัวแปรภาษา PHP จะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมาย underscore "_".
ตัวแปรภาษา PHP สามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมาย underscore คือ a-z, A-Z, 0-9, or _
ตัวแปรที่ประกอบด้วยคำมากกว่าหนึ่งคำ อาจคั่นด้วยเครื่องหมาย underscores เช่น $my_variable
ตัวแปรที่ประกอบด้วยคำมากกว่าหนึ่งคำ อาจแสดงให้ชัดเจนด้วยการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่คั่นในคำต่อไป

เช่น $myVariable
การประกาศตัวแปร
ตัวอย่างการประกาศตัวแปรที่ถูกต้อง:



$total
$_cell1
$length_of_string

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรที่ผิด:                      

total
$1_total
$2_length


การกำหนดค่าให้ตัวแปร


กำหนดค่าเป็นตัวเลข :

< ?
$total = 10;
$a = 4.5;
? >
ค่า $total จะเก็บค่า 10 และ $a จะเก็บค่า 4 เรา สามารถ นำมาแสดงได้ ด้วยการ echo ตัวแปรนั้นออกมา
การกำหนดค่าเป็นข้อความ (string)
ใช้เครื่องหมาย quotes (") หรือ single quote (') คร่อมข้อความที่ต้องการเก็บลงสู่ตัวแปร
< ?
$string1 = ‘hello my friend';
$string2 = “how are you?";
? >
ค่า $string1 และ $string2 จะเก็บตัวอักษรต่าง ๆ ที่ป้อนเอาไว้

การแสดงข้อความ The functions "echo" and "print"

< HTML >


< HEAD >

< TITLE > PHP-Test < / TITLE >

< / HEAD >

< BODY >

< ? PHP

echo "Good morning student!!! ";

echo " จะแสดง < I >ตัวเอียง ";

print " จะแสดง < B > ตัวหนา< / B >";

? >

< / BODY >

< / HTML  >

อีกหนึ่งคำสั่งคือ < ? =  “ ข้อความหรือตัวแปร" ?  >

การแสดงข้อความที่มีอักขระ “
        เนื่องจากถ้าใช้ “ลงไปในข้อความ จะซ้อนกับคำสั่ง echo “……………” โปรแกรมประมวลผลและเข้าใจผิดว่า จบคำสั่งแค่ตรง “ ที่พบอันต่อมาเช่น print “today” Sunday”; โปรแกรมจะคิดว่าให้ print ถึงแค่ไหน?เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้ \ มาวางไว้หน้า “ ดังนี้   print “today \”Sunday”;

ข้อแตกต่างระหว่าง quotes (") กับ single quote ('):

ผลของการเก็บตัวแปรข้อความลงใน qoute ทั้งสองแบบ มีดังนี้

< ?
$ total = 10; 
$ a = ‘ The total is $total  ’;
$ b = “ The total is $total  ”;
? >
เมื่อ echo ผลการกำหนดค่าให้ตัวแปร $a คือ     The total is $total
เมื่อ echo ผลการกำหนดค่าให้ตัวแปร $b คือ    The total is 10
สรุปว่า ‘ และ “ ต่างกันตรงไหน?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น